Nyereményjáték szabályzat

1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja). Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Játékszabályzatban részletezett, nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
2. A Játék leírása A Játékban az vehet részt, aki a Játék időtartama alatt feliratkozik a Desszert világ hírlevelére a weboldalán (www.desszertvilag.hu) elfogadja a jelen Játékszabályzatot és kifejezett hozzájárulását adja az adatai kezelésének, továbbá megfelel a jelen Játékszabályzatban leírtaknak és nem kerül a Játékból kizárásra.
3. A Játék időtartama A Játék 2020. július 18-tól 2020. Augusztus 20-ig tart. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjáték időtartamát meghosszabbítsa. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének első napjától (2020. június 18. 21:00) a Játék utolsó napjáig (2020. Augusztus 20. 23:59) lehetséges.
4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
• A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt feliratkoznak a Desszert világ hírlevelére a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatók legyenek. A Játékban azok vehetnek részt, akik a regisztrációs adataikat a Játék időtartamának végéig hitelesítik. A Játékban azok is részt vehetnek, akik már rendelkeznek beállított hírlevéllel. 
• A jelen szabályzatban meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak nyereményjáték célú kezeléséhez történő hozzájárulás megadása és sorsolásig történő folyamatos fenntartása. Illetve a sorsolás megtörténte utáni adatkezelés kapcsolatfenntartás céljából egészen addig még le nem iratkozik a hírlevélről vagy a regisztrációtól számított 10 évig tároljuk az adatait.
• A nyertes játékosok hozzájárulnak, hogy a sorsolás megtörténte után nevüket közzé tegyük a Desszert világ facebook és a Desszert világ Instagram oldalán is. 
• A nyertes játékosok hozzájárulnak, hogy a nyeremény átvételekor fénykép készüljön róluk az átadáskor és ezután ezeket a képeket közzé tegyük a Desszert világ facebook és a Desszert világ Instagram oldalán is. 
• Továbbá a nyertesek lemondanak minden jogdíjról és egyéb juttatásról, amely a fent említett képek közzététele a után jogilag megilletné őket.

 • Egy Játékos egy e-mail címről (amennyiben egy e-mail fiókhoz több gmail cím tartozik, úgy egy e-mail fiókkal) legfeljebb egyszer regisztrálhat a Játékba, és vehet részt a Játékban.
 • A Játékosok a hírlevélfeliratkozás során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges helytelen megadásából, az adatok változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Azok a Játékra történő jelentkezések, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket, továbbá a nem hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a Játékból. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Desszert világnak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.
5. Nyeremények: 10 x 1 db 6 szeletes torta a nyertes által választott ízben amit csak és kizárólag személyesen vehet át az 5540 Szarvas Rózsa utca 32. szám alatt található cukrászműhelyben.
• A torták kizárólag hagyományos ízben választhatók mentes tortára nem átváltható! 
• Nem válthatók át készpénzre 
• Nem számítható be a 6 szeletes tortának megfelelő összeg más termék vásárlásába. 
• Semmilyen módon nem váltható át más termékre.
6. Sorsolás: 2020. Augusztus 21-én 0:01 órakor történik, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.
 7. Nyertesek értesítése: A Nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A Nyerteseknek az első kiértesítést követően 10 munkanapon belül van lehetőségük visszajelezni. A Nyertesek azonosításához szükséges a pontos név és e-mail cím megadása.
8. A nyereményen átvétele A Játékos köteles együttműködni a Desszert világ a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Desszert világot semmilyen felelősség nem terheli.  A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal az értesítéstől számított 10 munkanapon belül visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Desszert világot az okirat személyes bemutatásával vagy postai megküldésével (10 munkanapon belüli beérkezésével). 
• A nyeremény átvételének részleteiről e-mailben egyeztetünk a nyertesekkel.